Физическа охрана

Охранителна компания Спартак ООД предлага физическа охрана (въоражена и невъоражена) на имуществото на физически и юридически лица, на територията на страната, в съответствие със Закона за частна охранителнадейност.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
Спартак ООД притежава лиценз за охрана на обекти на територията на цялата страна.
Охраната на обектите и пропускателния режим се организират в съответствие със сключените Договори и Закона за частната охранителна дейност, актуалните нoрмативни документи на МВР и изготвен взаимно съгласуван Протокол за охранително обследване. С цел постигане на надеждна и ефективна охрана се изготвя план за охрана на обекта, инструкция за правата и задълженията на охранителите и други документи, касаещи сигурността на обекта. Охранителната дейност се съобразява с основните изисквания на Възложителя, относно броя и местата на постовете, задачите за изпълнение и извършените охранителни обследвания.
Охраната на обектите ще се осъществява при строго спазване на принципите на максимална отговорност и надеждност от охранителния състав с висока професионална квалификация и осигуреност с технически средства. Разработват се конкретни планове за охрана, съобразно охранително обследване и оценка на риска и се набелязват действия при кризисни ситуации. Смените на охранителния състав са по предварителен график , с цел обезпечаване на нужната степен на надеждност и дееспособност на всяка дежурна смяна.

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ОБЕКТА
• Запознаване с криминогенната обстановка в района на обекта.
• Запознаване с уязвимите места в и извън обекта, които улесняват нерегламентирано проникване.
• Потенциалните заплахи от саботажи и терористични действия.

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА
Охраната на обекта ще се осъществява от професионалисти с висока подготовка в охранителния бизнес. Охранителният състав ще се подбира, съгласно изискванията на ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност), както и специална методика на Спартак ООД. След оценка на пригодността, одобрените кандидати се представят за лицензиране, проверка по картотеките, преминават подготовка и инструктаж за носене службата по охрана и се назначават като сътрудници по охраната. Периодично се провеждат занятия по ПРОГРАМА за подготовка и преподготовка на охранителния състав по теми, свързани с предмета на дейност.

ПРЕФЕРЕНЦИИ
• Физическата охрана на обектите на Възложителя, според важността им ще бъдат оборудвани с мобилни телефони и паник бутон за сметка на Спартак ООД.
• Реакцията на Автопатрулните екипи при задействане на паник бутон не да се заплаща от Възложителя.
По желание на Възложителя Спартак ООД може да достави, изгради и пусне в експлоатация на преференциални цени:
• Система за контрол на достъпа
• Сигнално-известителна система
• Система за видеонаблюдение

КОНТРОЛ
Спартак ООД осъществява постоянен денонощен контрол на службата по охрана на обектите чрез ръководния си състав. Контролът се осъществява по предварително изготвен график в съответствие с наредбата за контролната дейност във фирмата, с особено внимание на нощните проверки и проверките съвместно с ръководствата на обекти, не по-малко от три проверки месечно за всеки обект. Ежемесечно в обектите се извършват комплексни проверки по предварително разработен и утвърден от Управителя план. След всяка проверка се изготвя анализ на резултатите и се планират мероприятия за подобряване охраната на обектите. При констатиране на нарушения се подменя и охранителния състав.

Поръчай сега на телефон 052 65 77 65

Услуги

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Физическата охрана се осъществява от високо квалифицирани охранителни звена, съобразени с изискванията на МВР и европейските стандарти.

СОД ЗА ДОМА
24-часовото наблюдение се осъществява чрез сигнално-охранителна система, известяваща система и предавателно устройство, монтирани в обекта.

СОД ЗА ОФИСА
При получаване на алармен сигнал дежурният диспечер незабавно изпраща патрулиращ екип на адреса на охранявания обект.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Системата е свързана с охранителната система (СОТ). При възникване на алармен сигнал, посредством видео системата се получава и визуализация на обекта.